دکتر کرامت موللی

متن سمینار دکتر کرامت موللی در باب هویت ملی

  مقاله زیر  متن سخنرانی دکتر کرامت موللی ست در سمیناری  که به سال ۱۹۹۵به همت پژوهشگران ایرانی مقیم فرانسه در دانشگاه سوربن برگزار شده است. سخنرانی کرامت موللی در باب هویت ملی  

http://www.movallali.fr/FARSI.html

چهار مفهوم روانکاوی / مجلس یازدهم ژک لکان (۱۹۶۴)

چهار مفهوم اساسی در روانکاوی مجلس یازدهم از سری مجالس روانکاو شهیر فرانسوی ژک لکان گردآوری ژک اَلَن میلر ترجمه: دکتر کرامت موللی مجلس یازدهم / ژک لکان