http://www.movallali.fr/FARSI.html

چهار مفهوم روانکاوی / مجلس یازدهم ژک لکان (۱۹۶۴)

چهار مفهوم اساسی در روانکاوی

مجلس یازدهم از سری مجالس روانکاو شهیر فرانسوی ژک لکان

گردآوری ژک اَلَن میلر

ترجمه: دکتر کرامت موللی

مجلس یازدهم / ژک لکان

پاسخ دهید